Všeobecné obchodní podmínky

(softwarová aplikace pro online správu seznamu hostů – Attendu, na jejichž základě jsou vymezeny práva a povinnosti provozovatele aplikace a uživatele této aplikace (dale jen “VOP”):

Provozovatel aplikace:

Attendu s.r.o.
IČ: 24721123
sídlo/místo podnikání: Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha

VOP:

1. Pojmy a zkratky:

 • aplikace: softwarová aplikace vytvořená a spravovaná Provozovatelem pro online správu seznamu hostů při organizování akcí
 • uživatel: podnikající fyzická/právnická osoba nebo právnická osoba/korporace, která:
  1. a) má zájem o využívání Aplikace, a
  2. b) uhradí cenu služeb za užívání Aplikace, která je podmínkou užívání této Aplikace
 • adresa: vytvoření/přidělená Provozovatelem Uživateli
 • ceník služeb je uveden v příloze č. 1 VOP
  Uživatel si vybírá rozsah služeb dle ceníku v příloze č. 1
 • úhrada a splatnost ceny služeb: na základě faktury vystavené elektronicky Provozovatelem, jejíž splatnost činí 14 dnů ode dne doručení Uživateli
 • okamžik úhrady ceny služeb: den připsání fakturované částky na bankovní účet Provozovatele uvedený ve faktuře
 • databáze: znamená interní databáze údajů o fyzických osobách vedená Provozovatelem na základě smlouvy s jeho klienty
 • osobní údaje: znamená veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby
 • subjekt údajů: znamená jakákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, která je zanesena do Databáze Uživatelem

2. Uzavření smlouvy:

Objednávka služeb

 • Uživatel kontaktuje Provozovatele aplikace prostřednictvím kontaktního e-mailu Provozovatele se specifikací požadavků na akci/akce, resp, rozsah služeb;
 • Provozovatel aplikace zašle Uživateli cenovou nabídku;
 • Uživatel prostřednictvím e-mailu potvrdí parametry služeb a akceptuje cenovou nabídku; tím je uzavřena smlouva mezi Provozovatelem aplikace a uživatelem;
 • Provozovatel aplikace připíše Uživateli příslušný balíček objednaných služeb na jeho uživatelský účet;
 • Provozovatel aplikace vystaví daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě a zašle ji e-mailem Uživateli k úhradě;
 • po úhradě ceny služeb je Uživateli zpřístupněno užívání Aplikace dle objednaného balíčku služeb;
 • v rámci objednaného balíčku služeb může Uživatel kdykoliv za trvání smluvního vztahu písemně požádat Provozovatele aplikace o pomoc při nastavení Aplikace, o ukázku užívání jejích jednotlivých funkcí apod. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě bude mít Provozovatel aplikace v nezbytném rozsahu přístup do účtu Uživatele a tím i k osobním údajům subjektu údajů nahraných Uživatelem do jeho účtu. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že za účelem pomoci při nastavení Aplikace, ukázce užívání jejích jednotlivých funkcí apod. vyžádané uživatelem může Provozovatel aplikace nahlížet do osobních údajů subjektu údajů nahraných Uživatelem do jeho účtu a tyto Osobní údaje pro tyto účely používat.

3. Poučení o zpracování osobních údajů o hostech a o uživatelích aplikace

 • Provozovatel je obchodní korporací, která vyvinula software, který usnadňuje konání společenských akcí a pozvání hostů na takové společenské akce a jejich správu. Za tímto účelem Provozovatel provozuje webové stránky s adresou www.attendu.cz. Součástí těchto webových stránek je záložka Produkt. V případě splnění podmínek výše uvedených v těchto obchodních podmínkách může Uživatel nahrávat do Databáze Osobní údaje Subjektů údajů. Podmínky nakládání s Osobními údaji Subjektů údajů se řídí Zásadami pro ochranu osobních údajů.
 • Provozovatel poskytnuté informace uloží v Databázi a může je poskytnout jen Uživatelům. Toto ustanovení se nepoužije, je-li povinnost poskytnout údaje z Databáze o Subjektu údajů Provozovateli uložena obecně závazným předpisem.
 • Provozovatel vystupuje jako zpracovatel Osobních údajů Subjektů údajů. Vůči Uživatelům, kteří jsou fyzickými osobami nebo fyzickými osobami podnikajícími, vystupuje jako správce.
 • Provozovatel umožňuje Uživatelům zpracovávat Osobní údaje Subjektů údajů na základě akceptace VOP nebo na základě samostatně uzavřené smlouvy s Uživateli.
 • Provozovatel není odpovědný za správnost, aktuálnost a úplnost Osobních údajů, ani nemůže nijak ověřit správnost prohlášení Uživatele, že Subjekt údajů vyslovil s jejich zpracováním za tímto účelem souhlas, ani nemůže zaručit to, že takový souhlas splňuje požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Databáze eviduje výhradně Osobní údaje Subjektů údajů v rozsahu dle Zásad pro ochranu osobních údajů. Údaje se do Databáze ukládají na základě činnosti Uživatele.
 • Účelem existence Databáze je pouze umožnění navázání kontaktu zákazníka s potencionálními účastníky společenské akce a zájemců o účast na společenské akci s hostitelem (Uživatele), nikoliv samotný kontakt Provozovatele se Subjekty údajů nebo Provozovatelovo ověřování Osobních údajů nahraných do Databáze Uživatelem nebo účastníky společenské akce samotnými.
 • Pořizovatelem Databáze je Uživatel.
 • Provozovatel zpracovává Osobní údaje o Uživatelích, kteří jsou fyzickými osobami nebo fyzickými osobami podnikajícími v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, IČ, DIČ, adresa (město, ulice, č.o./č.o., PSČ), emailová adresa, telefonní číslo, za účelem: umožnění využívání služby – softwarové aplikace pro online správu seznamu hostů; přípravy smluvní dokumentace; vystavení daňových dokladů, a to po dobu trvání smluvního vztahu. Uživatel bere na vědomí, že Databáze je uložena v datacentrech společnosti Google LLC, která se přihlásila k dodržování zásad systému „Privacy Shield“ – blíže definovaného Rozhodnutím Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016. Provozovatel využívá služby Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Subjekt údajů bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení. Uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé a přesné. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Po skončení smluvního vztahu Pořizovatel Osobní údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje, pokud se uchovávání osobních údajů nevyžaduje podle platné legislativy. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, a že Provozovatel neodpovídá Uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním služeb.
 • Dojde-li Uživatel oprávněně k tomu, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s obecně závaznými předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. a) požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@attendu.cz
  2. b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adresu info@attendu.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu. Provozovatel o námitce bez zbytečného odkladu rozhodnou. Nebude-li námitce vyhověno, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu údajů obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 • Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na emailové adrese info@attendu.cz. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací. Uživatel je povinen svou totožnost Provozovateli řádně prokázat, aby nemohlo dojít k jeho záměně s jinou osobou. Uživatel bere na vědomí, že dokud nedojde k řádnému prokázání jeho totožnosti, není Provozovatel oprávněn informaci o rozsahu či způsobu zpracování jeho osobních údajů podat. Běh lhůty pro podání informace počíná plynout od okamžiku řádného prokázání totožnosti Uživatele.
 • Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

4. Poskytování služeb

 • Provozovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění Provozovatele. Provozovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby. V případě, že výpadek bude delší než čtyři (4) hodiny, bude Provozovatel informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu.
 • Uživatel není oprávněn:
 • A. využívat nekvalitní databázi a mít podíl neexistujících e-mailových adres vyšší než 2 %,
 • B. využívat databázi bez platného právního titulu (např. 100% doložitelného souhlasu subjektů údajů),
 • C. posílat sdělení, která jsou uživateli označována za spam v míře nad 0,5 %.
 • V případě porušení povinnosti Uživatele podle čl. 4.2. podmínek je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5. Všeobecná ustanovení

 • A. Ostatní vztahy neupravené ve smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • B. Znění VOP může Provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním VOP, za jehož účinnosti vznikly.
 • C. V případě, že se některá ustanovení VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení. Provozovatel aplikace se zavazuje takovéto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit ustanovením novým, a to takovým, které se svým smyslem a účelem blíží nahrazovanému ustanovení.
 • D. Tyto VOP jsou zobrazeny ve webovém rozhraní, je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Uživatelem.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 10.2.2022
Nedílnou součástí těchto VOP je aktuální ceník služeb.

Příloha č.1 – Ceník