Všeobecné obchodní podmínky

 • (softwarová aplikace pro online správu seznamu hostů – Attendu, na jejichž základě jsou vymezeny práva a povinnosti provozovatele aplikace a uživatale této aplikace (dale jen “VOP”):

 • Provozovatel aplikace:

 • Attendu s.r.o.
 • IČ: 24721123
 • sídlo/místo podnikání: 5. května 1323/9, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
 • VOP:

 • 1.Pojmy a zkratky:

 • - aplikace: softwarová aplikace vytvořená a spravovaná provozovatelem pro online správu seznamu hostů při organizování akcí
 • - uživatel: podnikající fyzická nebo právnická osoba/korporace, která:
  1. a) má zájem o využívání aplikace, a
  2. b) uhradí poplatek za užívání aplikace, který je podmínkou užívání této aplikace
 • - adresa pro přihlášení uživatele do aplikace: https://app.attendu.cz/prihlaseni
 • - menší akce: 1 akce do 150 hostů (přehled možností aplikace – viz ceník)
 • - vetší akce: 1 akce do 750 hostů (přehled možností aplikace – viz ceník)
 • - individuální akce: individuální počet akcí do 20.000 hostů (limit platí pro jednu akci) – přehled možností aplikace na míru – příklad viz ceník
 • - poplatky za užívání aplikace: závisí na druhu akce (menší/větší/individuální akce) viz ceník
 • - úhrada a splatnost poplatku: na základě faktury vystavené provozovatelem, jejíž splatnost činí 14 dnů
 • - okamžik úhrady poplatku: den připsání fakturované částky poplatku na bankovní účet provozovatele uvedený ve faktuře
 • 2.Uzavření smlouvy:

 • Menší/větší akce

 • - smlouva mezi provozovatelem aplikace a uživatelem je uzavřena přihlášením/registrací uživatele prostřednictvím adresy pro přihlášení do aplikace a objednáním akce prostřednictvím webového formuláře (malá/velká akce);
 • - na základě objednávky akce systém automaticky vystaví fakturu za služby užívání aplikace;
 • - po úhradě poplatku je uživateli zpřístupněno užívání aplikace;
 • - v případě, že uživatel poplatek neuhradí ve lhůtě, smlouva automaticky zaniká
 • Individuální akce

 • - uživatel kontaktuje provozovatele aplikace prostřednictvím kontaktního e-mailu provozovatele se specifikací požadavků na akci/akce;
 • - provozovatel aplikace nastaví individuálně balíček služeb na akci/akce (individuální počet akcí), plán akce/akcí, maximální počet hostů pro jednu akci a sdělí uživateli výši základního poplatku;
 • - uživatel prostřednictvím e-mailu potvrdí parametry akce/akcí (plán, počet hostů atd.) a výši poplatku a tím je uzavřena smlouva mezi provozovatelem aplikace a uživatelem;
 • - provozovatel aplikace vystaví fakturu a zašle ji e-mailem uživateli k úhradě;
 • - po úhradě poplatku je uživateli zpřístupněno užívání aplikace dle individuálně nastaveného balíčku služeb;
 • - v případě porušení max. počtu akcí nebo počtu hostů je uživatel aplikace povinen uhradit další poplatek ve výši stanovené Provozovatelem aplikace
 • 3.Zpracování údajů o hostech

 • A. Provozovatel aplikace prohlašuje, že je registrován jako zpracovatel osobních údajů dle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“ a to pouze pro účely využívání aplikace dle jednotlivých smluv/objednávek oprávněnými uživateli aplikace. Jakékoliv jiné využití těchto údajů (provozovatelem nebo třetími osobami) je vyloučeno.
 • B. Za správnost a oprávněnost předání údajů o hostech do aplikace nese uživatel, včetně případného udělení souhlasu těchto osob, je-li požadován dle zákona.
 • 4.Všeobecná ustanovení

 • A. Ostatní vztahy neupravené ve smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • B. Znění VOP může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním VOP, za jehož účinnosti vznikly.
 • C. V případě, že se některá ustanovení VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení. Provozovatel aplikace se zavazuje takovéto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit ustanovením novým, a to takovým, které se svým smyslem a účelem blíží nahrazovanému ustanovení.
 • D. Tyto VOP jsou zobrazeny ve webovém rozhraní, je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení uživatelem.
 • Tyto VOP nabývají účinnosti dne 6.6.2017
Attendu logo Attendu logo iOS application Android application Linka camera icon zavřít Menší akce Větší akce Individuální akce Předchozí Další scroll Písmeno F Písmeno K Písmeno M Písmeno O Písmeno S Písmeno T